CVRE2204: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

CVRE2204: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền VRE/ACBS/Call/EU/Cash/6M/17 (mã CK: CVRE2204) do Công ty TNHH Chứng khoán ACB phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm