Dabaco Việt Nam (DBC) lãi trở lại 72,61 tỷ đồng trong quý I/2024

Dabaco Việt Nam (DBC) lãi trở lại 72,61 tỷ đồng trong quý I/2024

Trong quý I/2024, Dabaco Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 3.252,59 tỷ đồng, tăng 40,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 72,61 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 320,7 tỷ đồng, tức tăng thêm 393,31 tỷ đồng.

Trong đó, đáng chú ý Dabaco Việt Nam không còn kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp dương 348,84 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 70,47 tỷ đồng, tức tăng thêm 419,3 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quý đầu năm 2024, doanh thu tài chính giảm 11%, tương ứng giảm 0,88 tỷ đồng, về 7,14 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 27%, tương ứng giảm 18,79 tỷ đồng, về 50,85 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 14,9%, tương ứng tăng thêm 26,87 tỷ đồng, lên 206,95 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, việc không kinh doanh dưới giá vốn đã giúp Dabaco Việt Nam có lãi trở lại trong quý đầu năm 2024.

Dabaco Việt Nam cho biết thêm trong quý I/2024 giá thịt heo cũng tăng dần trở lại do nguồn cung giảm vì dịch bệnh, do đó kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty chăn nuôi thuộc Dabaco Việt Nam có sự tăng trưởng hơn so với cùng kỳ.

Trong năm 2024, Dabaco Việt Nam lên kế hoạch doanh thu 25.380 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 729,8 tỷ đồng, tăng 28,19 lần so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024, Dabaco Việt Nam đã hoàn thành 9,9% so với kế hoạch lãi 729,8 tỷ đồng trong năm 2024.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Dabaco Việt Nam giảm 3,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 499,9 tỷ đồng, về 12.511,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 5.250,3 tỷ đồng, chiếm 42% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 5.044,3 tỷ đồng, chiếm 40,3% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tồn kho giảm 4,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 244,1 tỷ đồng, về 5.250,3 tỷ đồng. Trong đó, Dabaco Việt Nam thuyết minh cơ cấu tồn kho chủ yếu 3.976,7 tỷ đồng là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang; 910,4 tỷ đồng là nguyên liệu, vật liệu; 287,1 tỷ đồng là thành phẩm …

Ngoài ra, cũng tại thời điểm cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Dabaco Việt Nam giảm 5,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 310 tỷ đồng, về 5.557,1 tỷ đồng và bằng 117,3% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 4.506,8 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.050,3 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/5, cổ phiếu DBC tăng 350 đồng, lên 28.350 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn