DGT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP HQ Investment Group

DGT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP HQ Investment Group

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP HQ Investment Group
- Mã chứng khoán: DGT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,200,000 CP (tỷ lệ 12.91%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 4,000,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,200,000 CP (tỷ lệ 7.85%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 09/10/2023.
- Lý do thay đổi sở hữu: cơ cấu danh mục

HNX