DGT: CTCP HQ Investment Group không còn là cổ đông lớn

DGT: CTCP HQ Investment Group không còn là cổ đông lớn

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP HQ Investment Group
- Mã chứng khoán: DGT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,200,000 CP (tỷ lệ 7.85%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 6,200,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 11/10/2023.- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX