DIG: Thông báo đường dẫn tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

DIG: Thông báo đường dẫn tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng thông báo đường dẫn tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm