11:03, 27/05/2022

DM7: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DM7 của CTCP Dệt May 7 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 30/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Dệt May 7 - 109A Trần Văn Dư - Phường 13 - Quận Tân Bình - TP.HCM
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc quyền ĐHĐCĐ thường niên năm năm 2022

  HNX