Doanh thu giảm, Đồ hộp Hạ Long vẫn thu lãi ròng quý 2 cao gấp 13.1 lần

Nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn doanh thu, CTCP Đồ hộp Hạ Long (HNX: CAN) thu về lợi nhuận ròng quý 2/2023 hơn 3 tỷ đồng, gấp 13.1 lần cùng kỳ năm trước.

Doanh thu giảm, Đồ hộp Hạ Long vẫn thu lãi ròng quý 2 cao gấp 13.1 lần

Nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn doanh thu, CTCP Đồ hộp Hạ Long (HNX: CAN) thu về lợi nhuận ròng quý 2/2023 hơn 3 tỷ đồng, gấp 13.1 lần cùng kỳ năm trước.

Kết thúc quý 2, doanh thu bán hàng của CAN giảm 9% so với cùng kỳ xuống còn hơn 190 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn giảm nhanh hơn doanh thu giúp biên lãi gộp mở rộng từ 15.8% lên mức 19.6%.

Trong kỳ, chi phí tài chính chủ yếu là lãi vay (tăng 64%) và chi phí bán hàng (tăng 6%) đều tăng so với cùng kỳ nhưng sau cùng, CAN vẫn có lãi ròng cao gấp 13.1 lần, đạt hơn 3 tỷ đồng.

CAN cho biết mặc dù doanh thu thuần quý 2 giảm 9%, chi phí lãi vay tăng 64% và chi phí bán hàng tăng 6%, nhưng nhờ giá vốn hàng bán giảm 13% do nguồn nguyên liệu (chủ yếu cho hoạt động xuất khẩu) chủ động được, không bị gián đoạn so với cùng kỳ nên lãi ròng của Công ty vẫn tăng mạnh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của CAN đạt gần 378 tỷ đồng, giảm 1% so cùng kỳ, trong khi giá vốn đi ngang nên biên lãi gộp giảm nhẹ từ 19.5% xuống còn 18.6%.

Thêm vào đó, chi phí lãi vay tăng mạnh đến 72% lên gần 7 tỷ đồng và chi phí bán hàng tăng 4% lên hơn 45 tỷ đồng nên CAN thu về lãi ròng gần 3 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ.

Năm 2023, Công ty đặt mục tiêu đạt 754 tỷ đồng doanh thu thuần (466 tỷ đồng hàng nội địa và 288 tỷ đồng hàng xuất khẩu) và lợi nhuận sau thuế 10 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và 38% so với thực hiện năm 2022.

CAN cũng lưu ý chỉ tiêu lợi nhuận trên là lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty, chưa bao gồm các khoản lợi nhuận và thu nhập khác và thu nhập từ việc nhượng bán tài sản.

So với kế hoạch đề ra, Công ty thực hiện được 50% chỉ tiêu doanh thu nhưng mới thực hiện 27% mục tiêu lợi nhuận sau nửa chặng đường.

Mặc dù kết quả kinh doanh 6 tháng giảm sâu, CAN lại có dòng tiền hoạt động kinh doanh dương hơn 62 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm gần 23 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lượng hàng tồn kho giảm.

Tính đến cuối quý 2/2023, CAN ghi nhận tổng tài sản hơn 398 tỷ đồng, giảm 19% so với đầu năm, chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 32% còn hơn 8 tỷ đồng, cùng với hàng tồn kho giảm 28% còn hơn 251 tỷ đồng. Chiều ngược lại, phải thu ngắn hạn tăng 12% lên gần 75 tỷ đồng.

Nợ phải trả chủ yếu là nợ vay ngắn hạn, giảm 25% so với đầu năm, còn hơn 178 tỷ đồng.

Khang Di

FILI