Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát

Loại sự kiện: Kiểm soát

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: -

Ngày Đăng ký cuối cùng: -

Ngày thực hiện: 05/01/2015

Tài liệu đính kèm