DVC: Hà Văn Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 700,000 CP

DVC: Hà Văn Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 700,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hà Văn Tiến
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DVC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,586,100 CP (tỷ lệ 33.22%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 700,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 700,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,286,100 CP (tỷ lệ 39.71%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/10/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 17/10/2022.

HNX