15:13, 05/05/2022

DVG: Bùi Văn Thụy - Ủy viên HĐQT - đã bán 3,500,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Văn Thụy
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: DVG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,247,845 CP (tỷ lệ 15.17%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3,500,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 3,500,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 747,845 CP (tỷ lệ 2.67%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 06/04/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 29/04/2022.

  HNX