DWS: Bà Đinh Thị Ngọc Ngân, nhân viên Phòng CBTT Công ty được cử kiêm nhiệm thêm chức danh Thư ký HĐQT

DWS: Bà Đinh Thị Ngọc Ngân, nhân viên Phòng CBTT Công ty được cử kiêm nhiệm thêm chức danh Thư ký HĐQT

HNX

Tài liệu đính kèm