DWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

DWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DWS của CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5.9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 590 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Tài chính, Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, địa chỉ: Số 01. đường Tôn Đức Thắng, Phường 1. thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (vào các ngày làm việc trong tuần và trong giờ làm việc) bắt đầu từ ngày 10/10/2023 và xuất trình căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân.

HNX