09:09, 14/04/2022

DXV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 kiểm toán so với năm 2020

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 kiểm toán so với năm 2020 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE