DXV: Giải trình KQKD 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

DXV: Giải trình KQKD 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng giải trình KQKD 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm