10:02, 28/03/2020

DXV giải trình nguyên nhân lỗ lũy kế hơn 6 tỷ đồng

CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV) vừa có văn bản giải trình lỗ lũy kế và phương án khắc phục cổ phiếu bị cảnh báo.

Trong bài viết này:

    Theo DXV, nguyên nhân sản xuất kinh doanh lỗ chủ yếu là do sản lượng tiêu thụ thấp so với kế hoạch, việc phân chia lại địa bàn tiêu thụ xi măng của các nhà sản xuất, dẫn đến việc thu nợ quá hạn còn chậm. Do đó, Công ty phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi (số trích nợ phải thu khó đòi là 6.06 tỷ đồng), đồng thời chi phí khác tăng 1.05 tỷ đồng do thành phố thu hồi đất khiến Công ty phải thanh lý tài sản cố định đang còn khấu hao tại 15 Lê Hồng Phong với giá trị hơn 860 triệu đồng và kho tại Nha Trang là hơn 152 triệu đồng.

    Những yếu tố trên đã dẫn đến DXV lỗ gần 6.9 tỷ đồng trong năm 2019 và lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2019 là 6.2 tỷ đồng khiến cổ phiếu DXV bị đưa vào diện cảnh báo.

    Trước tình trạng này, để khắc phục cổ phiếu bị cảnh báo, DXV cho biết sẽ tăng cường thu nợ quá hạn, nợ phải thu khó đòi tối đa 3 tỷ đồng và thu hồi bán thanh lý thành công tài sản khác thấp nhất 2.5 tỷ đồng cùng với việc đưa ra kế hoạch lợi nhuận năm 2020 là 1 tỷ đồng. Từ đó, cộng tất cả các khoản thu trên làm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020 sẽ có thể đạt 300 triệu đồng.

    Khang Di

    FILI