DXV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

DXV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (mã CK: DXV) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm