16:45, 15/03/2022

DXV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (mã CK: DXV) như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE