EMC: Bổ nhiệm Ông Đặng Thanh Sơn giữ chức Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Bùi Phước Quãng

EMC: Bổ nhiệm Ông Đặng Thanh Sơn giữ chức Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Bùi Phước Quãng

Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức thông báo thay đổi nhân sự công ty như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm