FSO: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

FSO: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FSO của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam, cơ sở 2: thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng
          - Nội dung họp: + Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX