FUCTVGF3: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 01/07/2022 đến 07/07/2022

FUCTVGF3: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 01/07/2022 đến 07/07/2022

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 01/07/2022 đến 07/07/2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm