Gần 70 cổ phiếu trên HNX bị cắt margin

Cổ phiếu bị cắt margin chủ yếu thuộc diện cảnh báo, kiểm soát, lỗ sau thuế tại báo cáo tài chính bán niên soát xét hoặc đang trong diện bị đình chỉ giao dịch.

Một số cổ phiếu nằm trong danh sách do lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tổng hợp soát xét hoặc của cổ đông công ty mẹ tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 là số âm, gồm: AAV, BCC, BTS, ECI, HCT, HDA, HEV, HOM, ICG, LDP, MBG… Nhiều cổ phiếu trong số này thuộc nhóm xây dựng, giáo dục.

Với lý do tổ chức phát hành có báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 không được tổ chức kiểm toán chấp nhận toàn phần, DVG, SRA, API, KTT cũng bị cắt margin.

Các mã API, CTC, FID, KTS, KTT, LCD, MHL, SD6, SMT, VE8 ghi nhận lỗ sau thuế 6 tháng tại báo cáo tài chính bán niên năm 2023.

Gần 70 cổ phiếu trên HNX bị cắt margin ảnh 1

Gần 70 cổ phiếu trên HNX bị cắt margin trong quý II.

Sáu doanh nghiệp thuộc nhóm có khả năng bị hủy niêm yết là CTCP Nhựa Đà Nẵng (DPC), CTCP In Sách Giáo khoa Hòa Phát (HTP), CTCP Lilama 45.3 (L43), CTCP Lilama 69-1 (L61), CTCP Lilama 69-2 (L62), CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR).

Trong số này, 3/6 cổ phiếu thuộc “họ” Lilama. L61 và L62 có khả năng bị hủy niêm yết do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2023 của hai công ty này. Cả hai công ty đều bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục do các chỉ số tài chính tiêu cực. Còn L43 có khả năng bị hủy niêm yết do kết quả kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tục từ 2021-2023. Lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2023 vượt mức 22 tỷ đồng.

DPC đang bị xem xét hủy niêm yết bắt buộc do có tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp. HTP có khả năng bị hủy bỏ niêm yết do không đáp ứng điều kiện niêm yết sau cơ cấu lại doanh nghiệp. TAR đối diện nguy cơ hủy niêm yết, kiểm toán từ chối cho ý kiến trong các báo cáo tài chính.

Xem thêm tại tienphong.vn