GCF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

GCF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GCF của CTCP Thực phẩm G.C như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:18, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 18 cổ phiếu phát hành thêm.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1,680 cổ phiếu, số quyền được hưởng là 1,680 quyền, tương đương với số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là 1.680x100:18 = 302.4 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 302 cổ phiếu; 0.4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại CTCP Thực phẩm G.C, Số 11C, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19. Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX