GHC: Châu Tiểu Phụng - Phó Giám đốc - đã bán 0 CP

GHC: Châu Tiểu Phụng - Phó Giám đốc - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Châu Tiểu Phụng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: GHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 32,300 CP (tỷ lệ 0.07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 32,300 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 32,300 CP (tỷ lệ 0.07%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do giá cổ phiếu chưa đạt theo kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/08/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/09/2022.

HNX