17:09, 04/02/2021

Giao dịch bổ sung - 3,228,560 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch bổ sung

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: -

Ngày Đăng ký cuối cùng: -

Ngày thực hiện: 13/01/2023

Tài liệu đính kèm