23:32, 01/11/2013

Giao dịch lần đầu - 8,000,000 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch lần đầu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/01/1

Ngày thực hiện: 15/11/2013

Tài liệu đính kèm