10:54, 10/03/2022

GLW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GLW của CTCP Cấp thoát nước Gia Lai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
  + Thông qua Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021;
  + Thông qua Kế hoạch kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022;
  + Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2021;
  + Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2022;
  + Và các vấn đề khác.

  HNX