GMC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội dung họp và thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

GMC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội dung họp và thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

 Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội dung họp và thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm