GMC: Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

GMC: Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

 Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn công bố thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm