GMC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

GMC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (mã CK: GMC) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm