GMC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

GMC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm