GMC: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

GMC: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (mã CK: GMC ) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm