06/05/2022 02:56

GMD: Nhắc nhở chậm CBTT Nghị quyết HĐQT

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo nhắc nhở chậm CBTT Nghị quyết HĐQT đối với Công ty Cổ phần GEMADEPT như sau:

Tài liệu đính kèm

HOSE