17:39, 25/11/2021

GND: Hoàng Quang Tuyến - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 13,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Quang Tuyến
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: GND
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15,000 CP (tỷ lệ 0.17%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 13,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,000 CP (tỷ lệ 0.02%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá chưa phù hợp
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 20/10/2021
  - Ngày kết thúc giao dịch: 19/11/2021.

  HNX