GVT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Xuân Lương

GVT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Xuân Lương

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Lương
- Mã chứng khoán: GVT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 910,466 CP (tỷ lệ 7.85%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 25,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 935,466 CP (tỷ lệ 8.06%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 21/08/2023.
- Lý do thay đổi sở hữu: Cổ đông lớn mua thêm cổ phiếu
- Họ tên người có liên quan:
- Họ tên người có liên quan: Lê Thị Quý Lê Thị Hồng Ngọc
- Mối quan hệ: Vợ
- Mối quan hệ: Con
- Tỷ lệ nắm giữ: 1.01%
- Tỷ lệ nắm giữ: 0.09%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 1,062,766 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 9.16%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 127,300 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 1.1%

HNX