GVT: Trần Văn Mạnh - Ủy viên HĐQT - đã bán 11,300 CP

GVT: Trần Văn Mạnh - Ủy viên HĐQT - đã bán 11,300 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Mạnh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: GVT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18,868 CP (tỷ lệ 0.16%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11,300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7,568 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 11,300 CP
0,07%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/09/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 18/09/2023.

HNX