15:07, 11/05/2022

H11: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  H11: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu H11 của CTCP Xây dựng HUD 101 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2022 hoặc một thời điểm thích hợp khác trước 30/06. Thời gian cụ thể sẽ có thông báo trong thư mời họp.
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, địa chỉ số 168 Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
            - Nội dung họp: + Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

  HNX