HAP: Đính chính Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HAP: Đính chính Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO thông báo đính chính Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 20221 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm