HDB: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

HDB: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

 Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm