HDW: Nguyễn Bá Quyết - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 54,600 CP

HDW: Nguyễn Bá Quyết - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 54,600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Bá Quyết
- Mã chứng khoán: HDW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 171,200 CP (tỷ lệ 0.54%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 60,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 54,600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 225,800 CP (tỷ lệ 0.71%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/10/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/10/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Mạnh Dũng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em rể
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 39,400 CP (tỷ lệ 0.12%)

HNX