HDW: Nguyễn Bá Quyết - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 60,000 CP

HDW: Nguyễn Bá Quyết - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 60,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Bá Quyết
- Mã chứng khoán: HDW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 171,200 CP (tỷ lệ 0.54%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 60,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tham gia giao dịch cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/10/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/10/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Mạnh Dũng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em rể
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 39,400 CP (tỷ lệ 0.12%)

HNX