17:15, 12/09/2022

HGM: Đào Xuân Tuất - người có liên quan đến Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký bán 50,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Xuân Tuất
  - Mã chứng khoán: HGM
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 56,600 CP (tỷ lệ 0.47%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Đào Minh Tân
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Người phụ trách quản trị công ty
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Cha
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính gia đình
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/09/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/10/2022.

  HNX