HHS: Giải trình biến động KQKD năm 2021 đã kiểm toán so với cùng kỳ năm 2020

HHS: Giải trình biến động KQKD năm 2021 đã kiểm toán so với cùng kỳ năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thi6ng báo giải trình biến động KQKD năm 2021 đã kiểm toán so với cùng kỳ năm 2020 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm