HNG: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

HNG: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm