HNP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNP của CTCP Hanel Xốp Nhựa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Hanel, số 2. Chùa Bộc, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022. lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
+ Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX