HNX đưa một loạt cổ phiếu vào diện cảnh báo trên UPCoM từ ngày 13/7 tới

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đưa một loạt cổ phiếu vào diện cảnh báo, kể từ ngày 13/7 tới trên UPCoM do các công ty này chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên, chậm nộp BCTC đã soát xét...Cụ thể:

- Cổ phiếu DCS của Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Châu vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/7/2023 theo Quyết định số 693/QĐ-SGDHN ngày 7/7/2023 do DCS chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp, thuộc trường hợp cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại điếm b khoản 1 Điều 33 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam (Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết).

Ngoài ra, công ty còn bị hạn chế giao dịch theo Quyết định số 471/QĐ-SGDHN ngày 22/5/2023 do DCS chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét và BCTC năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định, tố chức kiếm toán từ chối cho ý kiến đối với BCTC năm 2021, thuộc trường hợp cổ phiếu bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 34 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết.

- Cổ phiếu DTE của Công ty cổ phần Đầu tư Năng Lượng Đại Trường Thành Holdings vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/7/2023, do công ty chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp, thuộc trường hợp cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 33 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chúng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam (Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết);

Đồng thời, cổ phiếu này còn bị hạn chế giao dịch theo Quyết định số 484/QĐ-SGDHN ngày 22/5/2023 do công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định, thuộc trường họp cổ phiếu bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết.

- Đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu XDC của Công ty cổ phần Xây dựng Công trình Tân Cảng, từ ngày 13/7 do công ty chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

- Cổ phiếu UDC của Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào diện bị cảnh báo 13/7 do công ty chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

- Duy trì cảnh báo đối vói cổ phiếu DIC của Công ty cổ phần Đầu tư và Thuơng mại DIC do công ty chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu BGM của Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế FBA do công ty không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 02 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp; chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; thuộc trường hợp cổ phiếu bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm b, h khoản 1 Điều 34 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam (Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết).

Đồng thời, cổ phiếu này chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày cổ phiếu được đưa ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch;

Ngoài ra, cổ phiếu này bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc trường hợp cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 36 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết.

- Duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu DPS của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn do công ty không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 02 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định.

Đồng thời, cổ phiếu này còn hạn chế giao dịch khác do công ty chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét và BCTC năm đã được kiểm toán của các năm 2021, 2022 quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; TCĐKGD là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Ngoài ra, cổ phiếu này chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần.

Xem thêm tại vneconomy.vn