Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 22/06/2018

Ngày Đăng ký cuối cùng: 25/06/2018

Ngày thực hiện: 09/07/2018