Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ Thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 30/05/2024

Ngày thực hiện: -