18:22, 25/08/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 05/09/2022

Ngày thực hiện: N/A