17:41, 12/09/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 20/09/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 21/09/2022

Ngày thực hiện: 19/10/2022