CCV: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

CCV: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

.

HNX

Tài liệu đính kèm