17:08, 13/06/2022

HTE: Công ty cổ phần Siêu Thanh - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 450,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Siêu Thanh
  - Mã chứng khoán: HTE
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 450,000 CP (tỷ lệ 2.08%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Đinh Thị Hồng Vân
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Ủy viên HĐQT
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 450,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cấu trúc danh mục đầu tư của công ty
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/06/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/07/2022.

  HNX